Committee

Conference Chairs

Haizhou Li
The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), SRIBD, China
Guanglai Gao
Inner Mongolia University, China

Advisory Board

Jianhua Tao
Tsinghua University, China
Simon Pun
The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China

Program Chairs

Rui Liu
Inner Mongolia University, China
Feilong Bao
Inner Mongolia University, China
Lei Wang
Huawei & COLIPS, Singapore

Organization Chairs

Minghui Dong
COLIPS, Singapore
Dahu Baiyila
Inner Mongolia University, China

Publication Chairs

Yanfeng Lu
Institute for Infocomm Research, A*STAR, Singapore
Cunhang Fan
Anhui University, China

Finance Chair

Yan Wu
Institute for Infocomm Research, A*STAR, Singapore

Publicity Chairs

Libo Qin
Central South University, China
Zhengchen Zhang
COLIPS, Singapore

Registration Chair

Qinyi Wang
Huawei, Singapore

,

Industry Liaison Chair

Jian Guan
Harbin Engineering University, China

Award Chairs

Yan Li
Shaanxi Normal University, China
Gaoqi Rao
Beijing Language and Culture University, China
Rong Tong
Singapore Institute of Technology, Singapore

Local Organization Chairs

Hongxi Wei
Inner Mongolia University, China
Xiangdong Su
Inner Mongolia University, China
Weihua Wang
Inner Mongolia University, China
Hui Zhang
Inner Mongolia University, China
De Hu
Inner Mongolia University, China